ధ్యానమ్ / శ్లోకాలు

షిర్డీ సాయి నాద్ మహారాజ్ కి జై జై హనుమ నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు నవ గ్రహ స్తోత్రాలు నవ గ్రహ స్తోత్రాలు
సాయి బాబా అష్టోత్తర శత నామావళిహనుమ అష్టోత్తర శత నామావళినిత్య పారాయణ శ్లోకాలునవ గ్రహ స్తోత్రమ్బృహస్పతి కవచమ్ (గురు కవచమ్)
షిరిడి సాయి బాబా ప్రాతఃకాల ఆరతి – కాకడ ఆరతిహనుమాన్ చాలీసానిత్య సంధ్యా వందనమ్ఆదిత్య హృదయమ్శుక్ర కవచమ్
షిరిడి సాయి బాబా మధ్యాహ్నకాల ఆరతి – మధ్యాహ్న ఆరతిఆంజనేయ దండకంమంత్రం పుష్పంసూర్య కవచమ్శని వజ్రపంజర కవచమ్
షిరిడి సాయి బాబా సాయంకాల ఆరతి – ధూప్ ఆరతిరామాయణ జయ మంత్రమ్నారాయణ సూక్తమ్చంద్ర కవచమ్రాహు కవచమ్
షిరిడి సాయి బాబా రాత్రికాల ఆరతి – షేజ్ ఆరతిశాంతి మంత్రమ్అంగారక కవచమ్ (కుజ కవచమ్)కేతు కవచమ్
బుధ కవచమ్