శ్లోకాలు

ఓం గణేశాయ నమః ఓం నమః శివాయ శ్రీ మాత్రే నమః జై శ్రీ రాం ఓం నమో వెంకటేశాయ
గణేశ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రమ్శివ పంచాక్షరి స్తోత్రమ్శ్రీ దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రమ్శ్రీ రామ పంచ రత్న స్తోత్రమ్శ్రీ వెంకటేశ్వర మంగళశాసనమ్
గణేశ అష్టోత్తర శత నామావళిశివాష్టకమ్శ్రీ దుర్గా సహస్ర నామ స్తోత్రమ్రామ రక్షా స్త్రోత్రంశ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతమ్
శ్రీ మహా గణేశ పంచ రత్నమ్లింగాష్టకమ్దుర్గా సూక్తమ్శ్రీ రామ అష్టోత్తర నామావళిశ్రీ వేంకటేశ్వర ప్రపత్తి
గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠంబిల్వాష్టకమ్సౌందర్య లహరిశ్రీ రామ మంగళాశసనమ్శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రమ్
శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసమ్శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రమ్దాశరథీ శతకమ్గోవింద నామావళి
శ్రీ రుద్రం చమకమ్శ్రీ దుర్గా అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రమ్శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తర శత నామావళి
శ్రీ రుద్రం నమకమ్కనక ధారా స్తోత్రమ్శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రమ్
శివ అష్టోత్తర శత నామావళిశ్రీ మహా లక్ష్మీ అష్టోత్తర శత నామావళి
శివ సహస్ర నామ స్తోత్రమ్సరస్వతీ స్తోత్రమ్
శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రమ్సరస్వతి అష్టోత్తర శత నామావళి