గాయత్రి మంత్రం ఘనాపాఠమ్

ఓం భూర్భువస్సువః తథ్స’వితుర్వరే”ణ్యం భర్గో’ దేవస్య’ ధీమహి | ధియో యో నః’ ప్రచోదయా”త్ ||

తథ్స’వితు – స్సవితు – స్తత్తథ్స’వితుర్వరే”ణ్యం వరే”ణ్యగ్‍మ్ సవితు స్తత్తథ్స’వితుర్వరే”ణ్యమ్ |

సవితుర్వరే”ణ్యం వరే”ణ్యగ్‍మ్ సవితు-స్స’వితుర్వరే”ణ్యం భర్గో భర్గో వరే”ణ్యగ్‍మ్ సవితు-స్స’వితుర్వరే”ణ్యం భర్గః’ |

వరే”ణ్యం భర్గో భర్గో వరే”ణ్యం వరే”ణ్యం భర్గో’ దేవస్య’ దేవస్య భర్గో వరే”ణ్యం వరే”ణ్యం భర్గో’ దేవస్య’ |

భర్గో’ దేవస్య’ దేవస్య భర్గో భర్గో’ దేవస్య’ ధీమహి దేవస్య భర్గో భర్గో’ దేవస్య’ ధీమహి |

దేవస్య’ ధీమహి ధీమహి దేవస్య’ దేవస్య’ ధీమహి | ధీమహీతి’ ధీమహి |

ధియో యో యో ధియో యో నో’ నో యో ధియో ధియో యోనః’ ||

యో నో’ నో యో యోనః’ ప్రచోదయా”త్ప్రచోదయా”న్నో యో యోనః’ ప్రచోదయా”త్ |

నః ప్రచోదయా”త్ ప్రచోదయా”న్నో నః ప్రచోదయా”త్ | ప్రచోదయాదితి’ ప్ర-చోదయా”త్ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *