శ్రీ దుర్గా సహస్ర నామ స్తోత్రమ్

|| అథ శ్రీ దుర్గా సహస్రనామస్తోత్రమ్ ||

నారద ఉవాచ – 
కుమార గుణగంభీర దేవసేనాపతే ప్రభో | 
సర్వాభీష్టప్రదం పుంసాం సర్వపాపప్రణాశనమ్ || 1||

గుహ్యాద్గుహ్యతరం స్తోత్రం భక్తివర్ధకమంజసా | 
మంగలం గ్రహపీడాదిశాంతిదం వక్తుమర్హసి || 2||

స్కంద ఉవాచ – 
శృణు నారద దేవర్షే లోకానుగ్రహకామ్యయా | 
యత్పృచ్ఛసి పరం పుణ్యం తత్తే వక్ష్యామి కౌతుకాత్ || 3||

మాతా మే లోకజననీ హిమవన్నగసత్తమాత్ | 
మేనాయాం బ్రహ్మవాదిన్యాం ప్రాదుర్భూతా హరప్రియా || 4||

మహతా తపసా‌உ‌உరాధ్య శంకరం లోకశంకరమ్ | 
స్వమేవ వల్లభం భేజే కలేవ హి కలానిధిమ్ || 5||

నగానామధిరాజస్తు హిమవాన్ విరహాతురః | 
స్వసుతాయాః పరిక్షీణే వసిష్ఠేన ప్రబోధితః || 6||

త్రిలోకజననీ సేయం ప్రసన్నా త్వయి పుణ్యతః | 
ప్రాదుర్భూతా సుతాత్వేన తద్వియోగం శుభం త్యజ || 7||

బహురూపా చ దుర్గేయం బహునామ్నీ సనాతనీ | 
సనాతనస్య జాయా సా పుత్రీమోహం త్యజాధునా || 8||

ఇతి ప్రబోధితః శైలః తాం తుష్టావ పరాం శివామ్ | 
తదా ప్రసన్నా సా దుర్గా పితరం ప్రాహ నందినీ || 9||

మత్ప్రసాదాత్పరం స్తోత్రం హృదయే ప్రతిభాసతామ్ | 
తేన నామ్నాం సహస్రేణ పూజయన్ కామమాప్నుహి || 10||

ఇత్యుక్త్వాంతర్హితాయాం తు హృదయే స్ఫురితం తదా | 
నామ్నాం సహస్రం దుర్గాయాః పృచ్ఛతే మే యదుక్తవాన్ || 11||

మంగలానాం మంగలం తద్ దుర్గానామ సహస్రకమ్ | 
సర్వాభీష్టప్రదాం పుంసాం బ్రవీమ్యఖిలకామదమ్ || 12||

దుర్గాదేవీ సమాఖ్యాతా హిమవానృషిరుచ్యతే | 
ఛందోనుష్టుప్ జపో దేవ్యాః ప్రీతయే క్రియతే సదా || 13||

అస్య శ్రీదుర్గాస్తోత్రమహామంత్రస్య | హిమవాన్ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | 
దుర్గాభగవతీ దేవతా | శ్రీదుర్గాప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | |

శ్రీభగవత్యై దుర్గాయై నమః |

దేవీధ్యానమ్ 
ఓం హ్రీం కాలాభ్రాభాం కటాక్షైరరికులభయదాం మౌలిబద్ధేందురేఖాం 
శంఖం చక్రం కృపాణం త్రిశిఖమపి కరైరుద్వహంతీం త్రినేత్రామ్ | 
సింహస్కంధాధిరూఢాం త్రిభువనమఖిలం తేజసా పూరయంతీం 
ధ్యాయేద్ దుర్గాం జయాఖ్యాం త్రిదశపరివృతాం సేవితాం సిద్ధికామైః ||

శ్రీ జయదుర్గాయై నమః |

ఓం శివాథోమా రమా శక్తిరనంతా నిష్కలా‌உమలా | 
శాంతా మాహేశ్వరీ నిత్యా శాశ్వతా పరమా క్షమా || 1||

అచింత్యా కేవలానంతా శివాత్మా పరమాత్మికా | 
అనాదిరవ్యయా శుద్ధా సర్వఙ్ఞా సర్వగా‌உచలా || 2||

ఏకానేకవిభాగస్థా మాయాతీతా సునిర్మలా | 
మహామాహేశ్వరీ సత్యా మహాదేవీ నిరంజనా || 3||

కాష్ఠా సర్వాంతరస్థా‌உపి చిచ్ఛక్తిశ్చాత్రిలాలితా | 
సర్వా సర్వాత్మికా విశ్వా జ్యోతీరూపాక్షరామృతా || 4||

శాంతా ప్రతిష్ఠా సర్వేశా నివృత్తిరమృతప్రదా |
వ్యోమమూర్తిర్వ్యోమసంస్థా వ్యోమధారా‌உచ్యుతా‌உతులా || 5||

అనాదినిధనా‌உమోఘా కారణాత్మకలాకులా | 
ఋతుప్రథమజా‌உనాభిరమృతాత్మసమాశ్రయా || 6||

ప్రాణేశ్వరప్రియా నమ్యా మహామహిషఘాతినీ | 
ప్రాణేశ్వరీ ప్రాణరూపా ప్రధానపురుషేశ్వరీ || 7||

సర్వశక్తికలా‌உకామా మహిషేష్టవినాశినీ | 
సర్వకార్యనియంత్రీ చ సర్వభూతేశ్వరేశ్వరీ || 8||

అంగదాదిధరా చైవ తథా ముకుటధారిణీ | 
సనాతనీ మహానందా‌உ‌உకాశయోనిస్తథేచ్యతే || 9||

చిత్ప్రకాశస్వరూపా చ మహాయోగేశ్వరేశ్వరీ | 
మహామాయా సదుష్పారా మూలప్రకృతిరీశికా || 10||

సంసారయోనిః సకలా సర్వశక్తిసముద్భవా | 
సంసారపారా దుర్వారా దుర్నిరీక్షా దురాసదా || 11||

ప్రాణశక్తిశ్చ సేవ్యా చ యోగినీ పరమాకలా | 
మహావిభూతిర్దుర్దర్శా మూలప్రకృతిసంభవా || 12||

అనాద్యనంతవిభవా పరార్థా పురుషారణిః | 
సర్గస్థిత్యంతకృచ్చైవ సుదుర్వాచ్యా దురత్యయా || 13||

శబ్దగమ్యా శబ్దమాయా శబ్దాఖ్యానందవిగ్రహా | 
ప్రధానపురుషాతీతా ప్రధానపురుషాత్మికా || 14||

పురాణీ చిన్మయా పుంసామిష్టదా పుష్టిరూపిణీ | 
పూతాంతరస్థా కూటస్థా మహాపురుషసంఙ్ఞితా || 15||

జన్మమృత్యుజరాతీతా సర్వశక్తిస్వరూపిణీ | 
వాఞ్ఛాప్రదా‌உనవచ్ఛిన్నప్రధానానుప్రవేశినీ || 16||

క్షేత్రఙ్ఞా‌உచింత్యశక్తిస్తు ప్రోచ్యతే‌உవ్యక్తలక్షణా | 
మలాపవర్జితా‌உ‌உనాదిమాయా త్రితయతత్త్వికా || 17||

ప్రీతిశ్చ ప్రకృతిశ్చైవ గుహావాసా తథోచ్యతే | 
మహామాయా నగోత్పన్నా తామసీ చ ధ్రువా తథా || 18||

వ్యక్తా‌உవ్యక్తాత్మికా కృష్ణా రక్తా శుక్లా హ్యకారణా | 
ప్రోచ్యతే కార్యజననీ నిత్యప్రసవధర్మిణీ || 19||

సర్గప్రలయముక్తా చ సృష్టిస్థిత్యంతధర్మిణీ | 
బ్రహ్మగర్భా చతుర్వింశస్వరూపా పద్మవాసినీ || 20||

అచ్యుతాహ్లాదికా విద్యుద్బ్రహ్మయోనిర్మహాలయా | 
మహాలక్ష్మీ సముద్భావభావితాత్మామహేశ్వరీ || 21||

మహావిమానమధ్యస్థా మహానిద్రా సకౌతుకా | 
సర్వార్థధారిణీ సూక్ష్మా హ్యవిద్ధా పరమార్థదా || 22||

అనంతరూపా‌உనంతార్థా తథా పురుషమోహినీ | 
అనేకానేకహస్తా చ కాలత్రయవివర్జితా || 23||

బ్రహ్మజన్మా హరప్రీతా మతిర్బ్రహ్మశివాత్మికా | 
బ్రహ్మేశవిష్ణుసంపూజ్యా బ్రహ్మాఖ్యా బ్రహ్మసంఙ్ఞితా || 24||

వ్యక్తా ప్రథమజా బ్రాహ్మీ మహారాత్రీః ప్రకీర్తితా | 
ఙ్ఞానస్వరూపా వైరాగ్యరూపా హ్యైశ్వర్యరూపిణీ || 25||

ధర్మాత్మికా బ్రహ్మమూర్తిః ప్రతిశ్రుతపుమర్థికా | 
అపాంయోనిః స్వయంభూతా మానసీ తత్త్వసంభవా || 26||

ఈశ్వరస్య ప్రియా ప్రోక్తా శంకరార్ధశరీరిణీ | 
భవానీ చైవ రుద్రాణీ మహాలక్ష్మీస్తథా‌உంబికా || 27||

మహేశ్వరసముత్పన్నా భుక్తిముక్తి ప్రదాయినీ | 
సర్వేశ్వరీ సర్వవంద్యా నిత్యముక్తా సుమానసా || 28||

మహేంద్రోపేంద్రనమితా శాంకరీశానువర్తినీ | 
ఈశ్వరార్ధాసనగతా మాహేశ్వరపతివ్రతా || 29||

సంసారశోషిణీ చైవ పార్వతీ హిమవత్సుతా | 
పరమానందదాత్రీ చ గుణాగ్ర్యా యోగదా తథా || 30||

ఙ్ఞానమూర్తిశ్చ సావిత్రీ లక్ష్మీః శ్రీః కమలా తథా | 
అనంతగుణగంభీరా హ్యురోనీలమణిప్రభా || 31||

సరోజనిలయా గంగా యోగిధ్యేయా‌உసురార్దినీ | 
సరస్వతీ సర్వవిద్యా జగజ్జ్యేష్ఠా సుమంగలా || 32||

వాగ్దేవీ వరదా వర్యా కీర్తిః సర్వార్థసాధికా | 
వాగీశ్వరీ బ్రహ్మవిద్యా మహావిద్యా సుశోభనా || 33||

గ్రాహ్యవిద్యా వేదవిద్యా ధర్మవిద్యా‌உ‌உత్మభావితా | 
స్వాహా విశ్వంభరా సిద్ధిః సాధ్యా మేధా ధృతిః కృతిః || 34||

సునీతిః సంకృతిశ్చైవ కీర్తితా నరవాహినీ | 
పూజావిభావినీ సౌమ్యా భోగ్యభాగ్ భోగదాయినీ || 35||

శోభావతీ శాంకరీ చ లోలా మాలావిభూషితా | 
పరమేష్ఠిప్రియా చైవ త్రిలోకీసుందరీ మాతా || 36||

నందా సంధ్యా కామధాత్రీ మహాదేవీ సుసాత్త్వికా | 
మహామహిషదర్పఘ్నీ పద్మమాలా‌உఘహారిణీ || 37||

విచిత్రముకుటా రామా కామదాతా ప్రకీర్తితా | 
పితాంబరధరా దివ్యవిభూషణ విభూషితా || 38||

దివ్యాఖ్యా సోమవదనా జగత్సంసృష్టివర్జితా | 
నిర్యంత్రా యంత్రవాహస్థా నందినీ రుద్రకాలికా || 39||

ఆదిత్యవర్ణా కౌమారీ మయూరవరవాహినీ | 
పద్మాసనగతా గౌరీ మహాకాలీ సురార్చితా || 40||

అదితిర్నియతా రౌద్రీ పద్మగర్భా వివాహనా | 
విరూపాక్షా కేశివాహా గుహాపురనివాసినీ || 41||

మహాఫలా‌உనవద్యాంగీ కామరూపా సరిద్వరా | 
భాస్వద్రూపా ముక్తిదాత్రీ ప్రణతక్లేశభంజనా || 42||

కౌశికీ గోమినీ రాత్రిస్త్రిదశారివినాశినీ | 
బహురూపా సురూపా చ విరూపా రూపవర్జితా || 43||

భక్తార్తిశమనా భవ్యా భవభావవినాశినీ | 
సర్వఙ్ఞానపరీతాంగీ సర్వాసురవిమర్దికా || 44||

పికస్వనీ సామగీతా భవాంకనిలయా ప్రియా | 
దీక్షా విద్యాధరీ దీప్తా మహేంద్రాహితపాతినీ || 45||

సర్వదేవమయా దక్షా సముద్రాంతరవాసినీ | 
అకలంకా నిరాధారా నిత్యసిద్ధా నిరామయా || 46||

కామధేనుబృహద్గర్భా ధీమతీ మౌననాశినీ | 
నిఃసంకల్పా నిరాతంకా వినయా వినయప్రదా || 47||

జ్వాలామాలా సహస్రాఢ్యా దేవదేవీ మనోమయా | 
సుభగా సువిశుద్ధా చ వసుదేవసముద్భవా || 48||

మహేంద్రోపేంద్రభగినీ భక్తిగమ్యా పరావరా | 
ఙ్ఞానఙ్ఞేయా పరాతీతా వేదాంతవిషయా మతిః || 49||

దక్షిణా దాహికా దహ్యా సర్వభూతహృదిస్థితా | 
యోగమాయా విభాగఙ్ఞా మహామోహా గరీయసీ || 50||

సంధ్యా సర్వసముద్భూతా బ్రహ్మవృక్షాశ్రియాదితిః | 
బీజాంకురసముద్భూతా మహాశక్తిర్మహామతిః || 51||

ఖ్యాతిః ప్రఙ్ఞావతీ సంఙ్ఞా మహాభోగీంద్రశాయినీ | 
హీంకృతిః శంకరీ శాంతిర్గంధర్వగణసేవితా || 52||

వైశ్వానరీ మహాశూలా దేవసేనా భవప్రియా | 
మహారాత్రీ పరానందా శచీ దుఃస్వప్ననాశినీ || 53||

ఈడ్యా జయా జగద్ధాత్రీ దుర్విఙ్ఞేయా సురూపిణీ | 
గుహాంబికా గణోత్పన్నా మహాపీఠా మరుత్సుతా || 54||

హవ్యవాహా భవానందా జగద్యోనిః ప్రకీర్తితా | 
జగన్మాతా జగన్మృత్యుర్జరాతీతా చ బుద్ధిదా || 55||

సిద్ధిదాత్రీ రత్నగర్భా రత్నగర్భాశ్రయా పరా | 
దైత్యహంత్రీ స్వేష్టదాత్రీ మంగలైకసువిగ్రహా || 56||

పురుషాంతర్గతా చైవ సమాధిస్థా తపస్వినీ | 
దివిస్థితా త్రిణేత్రా చ సర్వేంద్రియమనాధృతిః || 57||

సర్వభూతహృదిస్థా చ తథా సంసారతారిణీ | 
వేద్యా బ్రహ్మవివేద్యా చ మహాలీలా ప్రకీర్తితా || 58||

బ్రాహ్మణిబృహతీ బ్రాహ్మీ బ్రహ్మభూతా‌உఘహారిణీ | 
హిరణ్మయీ మహాదాత్రీ సంసారపరివర్తికా || 59||

సుమాలినీ సురూపా చ భాస్వినీ ధారిణీ తథా | 
ఉన్మూలినీ సర్వసభా సర్వప్రత్యయసాక్షిణీ || 60||

సుసౌమ్యా చంద్రవదనా తాండవాసక్తమానసా | 
సత్త్వశుద్ధికరీ శుద్ధా మలత్రయవినాశినీ || 61||

జగత్త్త్రయీ జగన్మూర్తిస్త్రిమూర్తిరమృతాశ్రయా | 
విమానస్థా విశోకా చ శోకనాశిన్యనాహతా || 62||

హేమకుండలినీ కాలీ పద్మవాసా సనాతనీ | 
సదాకీర్తిః సర్వభూతశయా దేవీ సతాంప్రియా || 63||

బ్రహ్మమూర్తికలా చైవ కృత్తికా కంజమాలినీ | 
వ్యోమకేశా క్రియాశక్తిరిచ్ఛాశక్తిః పరాగతిః || 64||

క్షోభికా ఖండికాభేద్యా భేదాభేదవివర్జితా | 
అభిన్నా భిన్నసంస్థానా వశినీ వంశధారిణీ || 65||

గుహ్యశక్తిర్గుహ్యతత్త్వా సర్వదా సర్వతోముఖీ | 
భగినీ చ నిరాధారా నిరాహారా ప్రకీర్తితా || 66||

నిరంకుశపదోద్భూతా చక్రహస్తా విశోధికా | 
స్రగ్విణీ పద్మసంభేదకారిణీ పరికీర్తితా || 67||

పరావరవిధానఙ్ఞా మహాపురుషపూర్వజా | 
పరావరఙ్ఞా విద్యా చ విద్యుజ్జిహ్వా జితాశ్రయా || 68||

విద్యామయీ సహస్రాక్షీ సహస్రవదనాత్మజా | 
సహస్రరశ్మిఃసత్వస్థా మహేశ్వరపదాశ్రయా || 69||

జ్వాలినీ సన్మయా వ్యాప్తా చిన్మయా పద్మభేదికా | 
మహాశ్రయా మహామంత్రా మహాదేవమనోరమా || 70||

వ్యోమలక్ష్మీః సింహరథా చేకితానా‌உమితప్రభా | 
విశ్వేశ్వరీ భగవతీ సకలా కాలహారిణీ || 71||

సర్వవేద్యా సర్వభద్రా గుహ్యా దూఢా గుహారణీ | 
ప్రలయా యోగధాత్రీ చ గంగా విశ్వేశ్వరీ తథా || 72||

కామదా కనకా కాంతా కంజగర్భప్రభా తథా | 
పుణ్యదా కాలకేశా చ భోక్త్త్రీ పుష్కరిణీ తథా || 73||

సురేశ్వరీ భూతిదాత్రీ భూతిభూషా ప్రకీర్తితా | 
పంచబ్రహ్మసముత్పన్నా పరమార్థా‌உర్థవిగ్రహా || 74||

వర్ణోదయా భానుమూర్తిర్వాగ్విఙ్ఞేయా మనోజవా | 
మనోహరా మహోరస్కా తామసీ వేదరూపిణీ || 75||

వేదశక్తిర్వేదమాతా వేదవిద్యాప్రకాశినీ | 
యోగేశ్వరేశ్వరీ మాయా మహాశక్తిర్మహామయీ || 76||

విశ్వాంతఃస్థా వియన్మూర్తిర్భార్గవీ సురసుందరీ | 
సురభిర్నందినీ విద్యా నందగోపతనూద్భవా || 77||

భారతీ పరమానందా పరావరవిభేదికా | 
సర్వప్రహరణోపేతా కామ్యా కామేశ్వరేశ్వరీ || 78||

అనంతానందవిభవా హృల్లేఖా కనకప్రభా | 
కూష్మాండా ధనరత్నాఢ్యా సుగంధా గంధదాయినీ || 79||

త్రివిక్రమపదోద్భూతా చతురాస్యా శివోదయా | 
సుదుర్లభా ధనాధ్యక్షా ధన్యా పింగలలోచనా || 80||

శాంతా ప్రభాస్వరూపా చ పంకజాయతలోచనా | 
ఇంద్రాక్షీ హృదయాంతఃస్థా శివా మాతా చ సత్క్రియా || 81||

గిరిజా చ సుగూఢా చ నిత్యపుష్టా నిరంతరా | 
దుర్గా కాత్యాయనీ చండీ చంద్రికా కాంతవిగ్రహా || 82||

హిరణ్యవర్ణా జగతీ జగద్యంత్రప్రవర్తికా | 
మందరాద్రినివాసా చ శారదా స్వర్ణమాలినీ || 83||

రత్నమాలా రత్నగర్భా వ్యుష్టిర్విశ్వప్రమాథినీ | 
పద్మానందా పద్మనిభా నిత్యపుష్టా కృతోద్భవా || 84||

నారాయణీ దుష్టశిక్షా సూర్యమాతా వృషప్రియా | 
మహేంద్రభగినీ సత్యా సత్యభాషా సుకోమలా || 85||

వామా చ పంచతపసాం వరదాత్రీ ప్రకీర్తితా | 
వాచ్యవర్ణేశ్వరీ విద్యా దుర్జయా దురతిక్రమా || 86||

కాలరాత్రిర్మహావేగా వీరభద్రప్రియా హితా | 
భద్రకాలీ జగన్మాతా భక్తానాం భద్రదాయినీ || 87||

కరాలా పింగలాకారా కామభేత్త్రీ మహామనాః | 
యశస్వినీ యశోదా చ షడధ్వపరివర్తికా || 88||

శంఖినీ పద్మినీ సంఖ్యా సాంఖ్యయోగప్రవర్తికా | 
చైత్రాదిర్వత్సరారూఢా జగత్సంపూరణీంద్రజా || 89||

శుంభఘ్నీ ఖేచరారాధ్యా కంబుగ్రీవా బలీడితా | 
ఖగారూఢా మహైశ్వర్యా సుపద్మనిలయా తథా || 90||

విరక్తా గరుడస్థా చ జగతీహృద్గుహాశ్రయా | 
శుంభాదిమథనా భక్తహృద్గహ్వరనివాసినీ || 91||

జగత్త్త్రయారణీ సిద్ధసంకల్పా కామదా తథా | 
సర్వవిఙ్ఞానదాత్రీ చానల్పకల్మషహారిణీ || 92||

సకలోపనిషద్గమ్యా దుష్టదుష్ప్రేక్ష్యసత్తమా | 
సద్వృతా లోకసంవ్యాప్తా తుష్టిః పుష్టిః క్రియావతీ || 93||

విశ్వామరేశ్వరీ చైవ భుక్తిముక్తిప్రదాయినీ | 
శివాధృతా లోహితాక్షీ సర్పమాలావిభూషణా || 94||

నిరానందా త్రిశూలాసిధనుర్బాణాదిధారిణీ | 
అశేషధ్యేయమూర్తిశ్చ దేవతానాం చ దేవతా || 95||

వరాంబికా గిరేః పుత్రీ నిశుంభవినిపాతినీ | 
సువర్ణా స్వర్ణలసితా‌உనంతవర్ణా సదాధృతా || 96||

శాంకరీ శాంతహృదయా అహోరాత్రవిధాయికా | 
విశ్వగోప్త్రీ గూఢరూపా గుణపూర్ణా చ గార్గ్యజా || 97||

గౌరీ శాకంభరీ సత్యసంధా సంధ్యాత్రయీధృతా | 
సర్వపాపవినిర్ముక్తా సర్వబంధవివర్జితా || 98||

సాంఖ్యయోగసమాఖ్యాతా అప్రమేయా మునీడితా | 
విశుద్ధసుకులోద్భూతా బిందునాదసమాదృతా || 99||

శంభువామాంకగా చైవ శశితుల్యనిభాననా | 
వనమాలావిరాజంతీ అనంతశయనాదృతా || 100||

నరనారాయణోద్భూతా నారసింహీ ప్రకీర్తితా | 
దైత్యప్రమాథినీ శంఖచక్రపద్మగదాధరా || 101||

సంకర్షణసముత్పన్నా అంబికా సజ్జనాశ్రయా | 
సువృతా సుందరీ చైవ ధర్మకామార్థదాయినీ || 102||

మోక్షదా భక్తినిలయా పురాణపురుషాదృతా | 
మహావిభూతిదా‌உ‌உరాధ్యా సరోజనిలయా‌உసమా || 103||

అష్టాదశభుజా‌உనాదిర్నీలోత్పలదలాక్షిణీ | 
సర్వశక్తిసమారూఢా ధర్మాధర్మవివర్జితా || 104||

వైరాగ్యఙ్ఞాననిరతా నిరాలోకా నిరింద్రియా | 
విచిత్రగహనాధారా శాశ్వతస్థానవాసినీ || 105||

ఙ్ఞానేశ్వరీ పీతచేలా వేదవేదాంగపారగా | 
మనస్వినీ మన్యుమాతా మహామన్యుసముద్భవా || 106||

అమన్యురమృతాస్వాదా పురందరపరిష్టుతా | 
అశోచ్యా భిన్నవిషయా హిరణ్యరజతప్రియా || 107||

హిరణ్యజననీ భీమా హేమాభరణభూషితా | 
విభ్రాజమానా దుర్ఙ్ఞేయా జ్యోతిష్టోమఫలప్రదా || 108||

మహానిద్రాసముత్పత్తిరనిద్రా సత్యదేవతా | 
దీర్ఘా కకుద్మినీ పింగజటాధారా మనోఙ్ఞధీః || 109||

మహాశ్రయా రమోత్పన్నా తమఃపారే ప్రతిష్ఠితా | 
త్రితత్త్వమాతా త్రివిధా సుసూక్ష్మా పద్మసంశ్రయా || 110||

శాంత్యతీతకలా‌உతీతవికారా శ్వేతచేలికా | 
చిత్రమాయా శివఙ్ఞానస్వరూపా దైత్యమాథినీ || 111||

కాశ్యపీ కాలసర్పాభవేణికా శాస్త్రయోనికా | 
త్రయీమూర్తిః క్రియామూర్తిశ్చతుర్వర్గా చ దర్శినీ || 112||

నారాయణీ నరోత్పన్నా కౌముదీ కాంతిధారిణీ | 
కౌశికీ లలితా లీలా పరావరవిభావినీ || 113||

వరేణ్యా‌உద్భుతమహాత్మ్యా వడవా వామలోచనా | 
సుభద్రా చేతనారాధ్యా శాంతిదా శాంతివర్ధినీ || 114||

జయాదిశక్తిజననీ శక్తిచక్రప్రవర్తికా | 
త్రిశక్తిజననీ జన్యా షట్సూత్రపరివర్ణితా || 115||

సుధౌతకర్మణా‌உ‌உరాధ్యా యుగాంతదహనాత్మికా | 
సంకర్షిణీ జగద్ధాత్రీ కామయోనిః కిరీటినీ || 116||

ఐంద్రీ త్రైలోక్యనమితా వైష్ణవీ పరమేశ్వరీ | 
ప్రద్యుమ్నజననీ బింబసమోష్ఠీ పద్మలోచనా || 117||

మదోత్కటా హంసగతిః ప్రచండా చండవిక్రమా | 
వృషాధీశా పరాత్మా చ వింధ్యా పర్వతవాసినీ || 118||

హిమవన్మేరునిలయా కైలాసపురవాసినీ | 
చాణూరహంత్రీ నీతిఙ్ఞా కామరూపా త్రయీతనుః || 119||

వ్రతస్నాతా ధర్మశీలా సింహాసననివాసినీ | 
వీరభద్రాదృతా వీరా మహాకాలసముద్భవా || 120||

విద్యాధరార్చితా సిద్ధసాధ్యారాధితపాదుకా | 
శ్రద్ధాత్మికా పావనీ చ మోహినీ అచలాత్మికా || 121||

మహాద్భుతా వారిజాక్షీ సింహవాహనగామినీ | 
మనీషిణీ సుధావాణీ వీణావాదనతత్పరా || 122||

శ్వేతవాహనిషేవ్యా చ లసన్మతిరరుంధతీ | 
హిరణ్యాక్షీ తథా చైవ మహానందప్రదాయినీ || 123||

వసుప్రభా సుమాల్యాప్తకంధరా పంకజాననా | 
పరావరా వరారోహా సహస్రనయనార్చితా || 124||

శ్రీరూపా శ్రీమతీ శ్రేష్ఠా శివనామ్నీ శివప్రియా | 
శ్రీప్రదా శ్రితకల్యాణా శ్రీధరార్ధశరీరిణీ || 125||

శ్రీకలా‌உనంతదృష్టిశ్చ హ్యక్షుద్రారాతిసూదనీ | 
రక్తబీజనిహంత్రీ చ దైత్యసంగవిమర్దినీ || 126||

సింహారూఢా సింహికాస్యా దైత్యశోణితపాయినీ | 
సుకీర్తిసహితాచ్ఛిన్నసంశయా రసవేదినీ || 127||

గుణాభిరామా నాగారివాహనా నిర్జరార్చితా | 
నిత్యోదితా స్వయంజ్యోతిః స్వర్ణకాయా ప్రకీర్తితా || 128||

వజ్రదండాంకితా చైవ తథామృతసంజీవినీ | 
వజ్రచ్ఛన్నా దేవదేవీ వరవజ్రస్వవిగ్రహా || 129||

మాంగల్యా మంగలాత్మా చ మాలినీ మాల్యధారిణీ | 
గంధర్వీ తరుణీ చాంద్రీ ఖడ్గాయుధధరా తథా || 130||

సౌదామినీ ప్రజానందా తథా ప్రోక్తా భృగూద్భవా | 
ఏకానంగా చ శాస్త్రార్థకుశలా ధర్మచారిణీ || 131||

ధర్మసర్వస్వవాహా చ ధర్మాధర్మవినిశ్చయా | 
ధర్మశక్తిర్ధర్మమయా ధార్మికానాం శివప్రదా || 132||

విధర్మా విశ్వధర్మఙ్ఞా ధర్మార్థాంతరవిగ్రహా | 
ధర్మవర్ష్మా ధర్మపూర్వా ధర్మపారంగతాంతరా || 133||

ధర్మోపదేష్ట్రీ ధర్మాత్మా ధర్మగమ్యా ధరాధరా | 
కపాలినీ శాకలినీ కలాకలితవిగ్రహా || 134||

సర్వశక్తివిముక్తా చ కర్ణికారధరా‌உక్షరా| 
కంసప్రాణహరా చైవ యుగధర్మధరా తథా || 135||

యుగప్రవర్తికా ప్రోక్తా త్రిసంధ్యా ధ్యేయవిగ్రహా | 
స్వర్గాపవర్గదాత్రీ చ తథా ప్రత్యక్షదేవతా || 136||

ఆదిత్యా దివ్యగంధా చ దివాకరనిభప్రభా | 
పద్మాసనగతా ప్రోక్తా ఖడ్గబాణశరాసనా || 137||

శిష్టా విశిష్టా శిష్టేష్టా శిష్టశ్రేష్ఠప్రపూజితా | 
శతరూపా శతావర్తా వితతా రాసమోదినీ || 138||

సూర్యేందునేత్రా ప్రద్యుమ్నజననీ సుష్ఠుమాయినీ | 
సూర్యాంతరస్థితా చైవ సత్ప్రతిష్ఠతవిగ్రహా || 139||

నివృత్తా ప్రోచ్యతే ఙ్ఞానపారగా పర్వతాత్మజా | 
కాత్యాయనీ చండికా చ చండీ హైమవతీ తథా || 140||

దాక్షాయణీ సతీ చైవ భవానీ సర్వమంగలా | 
ధూమ్రలోచనహంత్రీ చ చండముండవినాశినీ || 141||

యోగనిద్రా యోగభద్రా సముద్రతనయా తథా | 
దేవప్రియంకరీ శుద్ధా భక్తభక్తిప్రవర్ధినీ || 142||

త్రిణేత్రా చంద్రముకుటా ప్రమథార్చితపాదుకా | 
అర్జునాభీష్టదాత్రీ చ పాండవప్రియకారిణీ || 143||

కుమారలాలనాసక్తా హరబాహూపధానికా | 
విఘ్నేశజననీ భక్తవిఘ్నస్తోమప్రహారిణీ || 144||

సుస్మితేందుముఖీ నమ్యా జయాప్రియసఖీ తథా | 
అనాదినిధనా ప్రేష్ఠా చిత్రమాల్యానులేపనా || 145||

కోటిచంద్రప్రతీకాశా కూటజాలప్రమాథినీ | 
కృత్యాప్రహారిణీ చైవ మారణోచ్చాటనీ తథా || 146||

సురాసురప్రవంద్యాంఘ్రిర్మోహఘ్నీ ఙ్ఞానదాయినీ | 
షడ్వైరినిగ్రహకరీ వైరివిద్రావిణీ తథా || 147||

భూతసేవ్యా భూతదాత్రీ భూతపీడావిమర్దికా | 
నారదస్తుతచారిత్రా వరదేశా వరప్రదా || 148||

వామదేవస్తుతా చైవ కామదా సోమశేఖరా | 
దిక్పాలసేవితా భవ్యా భామినీ భావదాయినీ || 149||

స్త్రీసౌభాగ్యప్రదాత్రీ చ భోగదా రోగనాశినీ | 
వ్యోమగా భూమిగా చైవ మునిపూజ్యపదాంబుజా | 
వనదుర్గా చ దుర్బోధా మహాదుర్గా ప్రకీర్తితా || 150||

ఫలశ్రుతిః

ఇతీదం కీర్తిదం భద్ర దుర్గానామసహస్రకమ్ | 
త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నిత్యం తస్య లక్ష్మీః స్థిరా భవేత్ || 1||

గ్రహభూతపిశాచాదిపీడా నశ్యత్యసంశయమ్ | 
బాలగ్రహాదిపీడాయాః శాంతిర్భవతి కీర్తనాత్ || 2||

మారికాదిమహారోగే పఠతాం సౌఖ్యదం నృణామ్ | 
వ్యవహారే చ జయదం శత్రుబాధానివారకమ్ || 3||

దంపత్యోః కలహే ప్రాప్తే మిథః ప్రేమాభివర్ధకమ్ | 
ఆయురారోగ్యదం పుంసాం సర్వసంపత్ప్రదాయకమ్ || 4||

విద్యాభివర్ధకం నిత్యం పఠతామర్థసాధకమ్ | 
శుభదం శుభకార్యేషు పఠతాం శృణుతామపి || 5||

యః పూజయతి దుర్గాం తాం దుర్గానామసహస్రకైః | 
పుష్పైః కుంకుమసమ్మిశ్రైః స తు యత్కాంక్షతే హృది || 6||

తత్సర్వం సమవాప్నోతి నాస్తి నాస్త్యత్ర సంశయః | 
యన్ముఖే ధ్రియతే నిత్యం దుర్గానామసహస్రకమ్ || 7||

కిం తస్యేతరమంత్రౌఘైః కార్యం ధన్యతమస్య హి | 
దుర్గానామసహస్రస్య పుస్తకం యద్గృహే భవేత్ || 8||

న తత్ర గ్రహభూతాదిబాధా స్యాన్మంగలాస్పదే | 
తద్గృహం పుణ్యదం క్షేత్రం దేవీసాన్నిధ్యకారకమ్ || 9||

ఏతస్య స్తోత్రముఖ్యస్య పాఠకః శ్రేష్ఠమంత్రవిత్ | 
దేవతాయాః ప్రసాదేన సర్వపూజ్యః సుఖీ భవేత్ || 10||

ఇత్యేతన్నగరాజేన కీర్తితం మునిసత్తమ | 
గుహ్యాద్గుహ్యతరం స్తోత్రం త్వయి స్నేహాత్ ప్రకీర్తితమ్ || 11||

భక్తాయ శ్రద్ధధానాయ కేవలం కీర్త్యతామిదమ్ | 
హృది ధారయ నిత్యం త్వం దేవ్యనుగ్రహసాధకమ్ || 12|| ||

ఇతి శ్రీస్కాందపురాణే స్కందనారదసంవాదే దుర్గాసహస్రనామస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

Courtesy by YouTube and video Creator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *